Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet
Handelsträdgårdsförbundet
Frukt- och bärodlarnas förbund
Taimistoviljelijät – Plantskoleodlarna
Grönmiljöförbundet
Inhemska Trädgårdsprodukter rf
Svenska lantbrukssällskapens förbund
Finska Hushållningssällskapet
Österbottens svenska lantbrukssällskap
Ålands Hushållningssällskap
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
Finlands Blomsterhandlareförbund
Kasvinsuojeluseura
Landsbygdsverket
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Luke naturresursinstitutet
Närings-, trafik- och miljöcentralen
Lantbruks- och trädgårdsstatistik
Nyländska trädgårdsnätet
 
SVERIGE
Jordbruksverket
Gröna Näringens Riksorganisation
Hushållningssällskapen
E-planta
 
DANMARK
Dansk Gartneri
Gartneri Rådgivningen
Dansk Plantskoleejerforening
Aarhus universitet, Det jordbrugsvidenskabelige fakultet
Planteinfo
 
NORGE
Norsk gartnerforbund
 
ISLAND
Gardyrkjufelag