wP6240068

Bostadsmässan i Lovisa pågår som bäst. Trädgårdsnytt gjorde i fjol ett reportage om den nya parken som byggts i anslutning till mässområdet. Stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman berättade om arbetena och visade runt i den då halvfärdiga parken. Här nedan kan du läsa reportaget som ingick i Trädgårdsnytt 8 2022.

Text och foto: Sanne Wikström

Nästa år ordnas den nationella bostadsmässan i Lovisa. Mässområdet ligger vid Drottningstranden och byggnadsarbetena är i full gång. Ingången till mässområdet kommer att gå genom en nyanlagd park, där man tagit fram på de ursprungliga biotoperna. Ett nästan fyra hektar stort område som tidigare dominerades vildvuxna buskage och sankmark har förvandlats till en mångsidig park, till glädje för både lovisabor och de kommande mässbesökarna.

Den röda tråden i arbetet har varit att ge plats för de olika biotoper som finns på området och låta de ursprungliga arterna återfå sina livsmiljöer. Stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman har varit ansvarig gör planering och arbetena. Hon har tidigare jobbat med olika naturvårdsprojekt på Finlands Skogscentral och när det blev tal om det här projektet visste hon genast att det här vill hon vara med om.

Det är alltså henne lovisaborna kan tacka för området att förändras till en vacker och mångsidig park.

–      Det här ett område som få lovisabor har rört sig i tidigare, fast det ligger nära centrum. säger hon. Här finns också biotoper av sådana typer som är obekanta för många.

Det finns mycket att se på området. Vi börjar nere vid vattnet där parkområdet länkas samman med mässområdet med en ca 300 meter lång flytande spång. Den rör sig med vattennivån och slingrar sig genom vassen. Längs spången har man kartlagt växtligheten och gett plats åt olika våtmarksväxter som finns här. På området finns bland annat rikligt med gul svärdslilja (Iris pseudacorus), missne också kallad vild kalla (Calla palustris), kaveldun (Thypa latifolia) och topplösa (Lysimachia thyrsiflora).

-       Här förekommer också riktigt med kärrsilja (Peucedanum palustre) som är en värdväxt för makaonfjärilen, berättar Mona Bäckman. Andra insekter som trivs bra i den här miljön är olika typer av sländor.

På hösten kommer vassen att belysas underifrån längs spången.

Damm och holme

Spången landar vid Kronostranden. Här kommer ett dagvattendike ner från ett bostadsområde på andra sidan vägen. Tidigare fanns här bara ett öppet dike, nu har det utvidgats till en damm där vattennivån regleras med rör ut i havsviken. I dammen finns en liten holme med stora björkar. Holmen har byggts ut med jordmassor som kommit från dammbygget.

-       Om det här högvatten i viken kan det komma in fiskar i dammen, säger Mona Bäckman. Helt säkert kommer här att leka grodor.

Runtom i parken finns stora stenar, stenar som hittats vid markarbetena och som placerats ut – tänkarstenar kallar Mona Bäckman dem. På dem kan man sitta och se parken ut olika perspektiv och samtidigt fundera på naturens mångfald på liten yta.

De olika planteringarna och gångarna följer mjuka linjer och slingrar sig fram i parken. Det bildas små rum där det finns en bänk eller sten att sitta på. Det är naturens linjer som kommer fram förklarar Mona Bäckman.

– Inget i naturen är rak och vinkelrätt, här följer vi markens och vegetationens linje.

Gammal husgrund

Från dammen och den omgivande stigen går vi upp mot en kulle där syrener och rosor fått växa fritt i många år. Det har funnits ett stort bostadshus på området, men Mona Bäckman säger att det måste har rivits för mer än 50 år sedan eftersom hon inte minns det. Stenfoten finns kvar och runt den växer ännu syrener, midsommarrosor och spireor. Dem har man försökt röja fram och ge mera utrymme. I närheten finns också ett stort buskage av skogsolvon. Flera andra gamla växter kan ännu dyka upp när de nu får mera ljus.

–      Vi har i alla fall hittat krollijor här på området.

Medan vi går längs stigen hittar vi också en rosa ros som håller på att slå ut. Vilken sort det är måste utredas, men klart är att den ska bevaras och röjas fram.

I en liten pyramid byggd av stenar ska det planteras stenpartiväxter och på kullen invid olika torrängsväxter.

Här invid finns också yogalunden, med gräsmattor och stenar, lämpliga för yoga och andra aktiviteter eller bara stilla kontemplation.wP6240092

I den främre delen av parken rinner ett annat dagvattendike ut i Lovisaviken via ett biologiskt reningsverk. Det består av en uppsamlingsbassäng, där vattnet stannar upp och sedimentet faller till bottnen. Därefter rinner vattnet genom ett rör ut i följande damm som mynnar ut i flera diken, som fingrar.
Fingrarna är djupare längst ut vilket leder till att vattnet stannar upp där och näringsämnen i dagvattnet tas upp av vassen som växer runt dikena. Reningsverket är helt ekologiskt och fungerar utan ström. Det är enbart vattnets rinnande kraft som utnyttjas.

Många olika trädslag

Det växer ett tiotal olika trädslag i parken helt naturligt. Här finns bland annat askar, alar, ekar, häggar, lönnar och lind.

En stor ek står i ensam majestät på en öppen plats i parken och från den går stigar åt olika håll. Den kommer under hösten att belysas för att framträda i höst när mörkret faller på.

Utöver de träd som växter naturligt på platsen har man planterat 20–30 olika sorters körsbärsträd på en liten kulle. Här finns både prydnadskörsbär och ätbara körsbär.

–      Tanken är att man ska kunna smaka på de olika sorterna när de mognar, säger Mona Bäckman. Det här en park man kan uppleva på många sätt.

Mässområdets huvudentré kommer att byggas på gamla Skärgårdsvägens botten alldeles invid parken, så att besökarna delvis vandrar genom parken på väg till mässområdet.

Parkens norra del ligger mitt emot Bastion Ungern på södra sidan om Mannerheimvägen och västra sidan om Skärgårdsvägen. På bilderna ser man hur området såg ut för ett år sedan.wP6240098